pl
Zacznij oszczędzać na zdjęciach
REJESTRACJA
Moje FotoAllegro.pl
ZALOGUJ SIĘ

Regulamin

Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez The Point


 1. Postanowienia wstępne


  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez firmę THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Wawrzyszewska 11/6, 01-162 Warszawa, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 386580113, KRS 0000851194, NIP 5272931749 34, zwana dalej „The Point”.

  2. Poprzez fakt utworzenia Konta Użytkownika Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także, że wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.


 1. Definicje


  1. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

 1. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.

 2. The Point – oznacza firmę THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Wawrzyszewska 11/6, 01-162 Warszawa, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 386580113, KRS 0000851194, NIP 5272931749

 3. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz w Serwisie internetowym przez The Point, po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika.

 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 5. Rejestracja – oznacza zespół czynności faktycznych, określonych w Regulaminie, niezbędnych do założenia Konta Użytkownika.

 6. Serwis internetowy – oznacza serwis internetowy prowadzony przez The Point pod adresem:fotoallegro.pl, ebayfoto.com, ebayphotogallery.de

 7. Siła Wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 9. Usługa – oznacza usługę świadczoną na podstawie niniejszego Regulaminu przez The Point drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego.


 1. Rejestracja


  1. Rejestracja nie jest obowiązkowa, lecz korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu internetowego wymaga dokonania Rejestracji i posiadania Konta Użytkownika.

  2. Rejestracja przebiega w następujący sposób:

   1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez The Point dla danej Usługi w Serwisie internetowym;

   2. Użytkownik przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do The Point poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym;

   3. The Point niezwłocznie przesyła drogą elektroniczną, na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie utworzenia Konta Użytkownika;

   4. w celu aktywacji Konta Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link podany przez The Point w przesłanym powiadomieniu o utworzeniu Konta Użytkownika;

   5. Rejestracja następuje z chwilą aktywacji przez Użytkownika Konta Użytkownika, co następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link, o którym mowa powyżej.

  1. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest stosować się do następujących zasad:

   1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako wymagane obowiązkowo;

   2. wszystkie dane podawane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym powinny dotyczyć Użytkownika i być prawdziwe oraz kompletne;

   3. Użytkownik ustala Hasło, które zabezpieczać będzie dostęp do Konta Użytkownika;

   4. Użytkownik powinien zapoznać się Regulaminem i Polityką prywatności.

  2. Skorzystanie z Usługi lub przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do The Point jest równoznaczne z:

   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu;

   2. zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu.

  3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować The Point o zmianie swoich danych podanych w trakcie Rejestracji.

  4. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie The Point, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

  5. Konta Użytkownika podlega usunięciu w następujących wypadkach:

 1. na żądanie Użytkownika, który dokonał Rejestracji i nie korzysta z żadnej Usługi;

 2. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie, w szczególności w razie naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

  1. Konto Użytkownika zostanie usunięte przez The Point w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.


 1. Rodzaj i zakres Usług, zamawianie Usług oraz warunki płatności


  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do świadczenia przez The Point drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników następujących Usług:

 1. tworzenie galerii zdjęć i hostowanie ich na łamach Serwisu

  1. Szczegółowy Opis Usług i ich zakres znajduje się w Serwisie internetowym.

  2. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

  3. The Point świadczy Usługi drogą elektroniczną przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na rzecz Użytkowników, którzy zamówili Usługę.

  4. W celu zamówienia Usługi, Użytkownik powinien dane wskazane w Serwisie internetowym. Z chwilą ich wprowadzenia zastosowanie znajdują postanowienia punktu III.4.


 1. Wymogi techniczne i dostępność Usługi


  1. Dla poprawnego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu internetowego konieczne jest podłączenie Urządzenia Użytkownika do Internetu oraz zainstalowanie na Urządzeniu przez Użytkownika przeglądarki internetowej w dowolnej wersji.

  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po wczytaniu zdjęć, grafik, obrazów i tekstów do narzędzi informatycznych udostępnianych przez The Point w ramach danej Usługi, ich formaty mogą zostać dostosowane przez The Point do wymogów Serwisu internetowego, co może wpłynąć na jakość pliku lub inne jego właściwości.

  3. W celu zapewnienia świadczenia Usługi na najwyższym poziomie The Point zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów technicznych świadczonej Usługi oraz jej funkcjonalności lub do dokonania aktualizacji oprogramowania stosowanego przy świadczeniu Usługi do nowszej wersji. The Point poinformuje Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie internetowym o dokonaniu powyższych polepszeń lub aktualizacji.

  4. The Point uprawiony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Usługi, w wymiarze nie dłuższym niż 48 godzin, dokonywanej w czasie najmniejszego obciążenia, związanej z obsługą i konserwacją Serwisu internetowego. The Point z wyprzedzeniem powiadomi Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie internetowym planowanej przerwie technicznej.


 1. Prawa własności intelektualnej


  1. Usługi i oprogramowanie wykorzystywane w związku z ich świadczeniem, a także treści, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu internetowego stanowią przedmiot ochrony autorskich praw majątkowych i/lub innych praw (w oparciu o prawo polskie i międzynarodowe), przysługujących The Point lub jego dostawcom.

  2. The Point zachowuje wyłączne prawa Serwisu internetowego i wszelkich jego elementów, w tym do oprogramowania, szaty graficznej znaków i oznaczeń, obrazów wideo oraz nagrań lub audio, umieszczonych w Serwisie internetowym.

  3. The Point udziela Użytkownikom osobistej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z materiałów, o których mowa w ust. 2 powyżej, bez prawa do dalszej sublicencji.

  4. The Point w żadnym wypadku nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu internetowego, jego części lub składników, o których mowa w ust. 2 powyżej. Nagrania audio lub wideo udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu internetowego mogą być odtwarzane wyłącznie w ramach Serwisu internetowego i nie mogą być przez Użytkownika w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane lub kopiowane.

  5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek innej formie i w jakikolwiek sposób jakichkolwiek elementów Serwisu internetowego w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody The Point, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


 1. Zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz z Usług


  1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu internetowego oraz ze świadczonych Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, a ponadto w sposób, który nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw i dóbr The Point lub osób trzecich albo dobrych obyczajów.

  2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści poprzez Serwis internetowy lub aplikacje i narzędzia udostępnione przez The Point w ramach świadczonych Usług, jak również za szkody powstałe w wyniku zachowania Użytkownika niezgodnego z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz z Usług odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a The Point nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika Serwisu internetowego lub Usług.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do:

  1. korzystania z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego lub aplikacji i narzędzi informatycznych udostępnionych przez The Point w związku ze świadczeniem Usług;

  2. korzystania z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego przechwytywanie jakichkolwiek systemów, danych lub informacji z Serwisu internetowego;

  3. podejmowania jakichkolwiek działań, które w sposób nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży mogłyby obciążać sieć internetową lub inną infrastrukturę usługową The Point.

 3. The Point ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do Serwisu internetowego lub Usług, rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usługi, zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, usunąć lub zmienić Avatara danego Użytkownika w przypadku, gdy The Point uzyska wiarygodną informację o tym, że Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego lub z Usług w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, albo gdy w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę The Point lub innych Użytkowników. The Point zawiadamia Użytkownika o zamiarze podjęcia działań, o których mowa powyżej, drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 4. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika lub Usług z przyczyn wymienionych w ust. 5 powyżej, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Usług. The Point zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub Usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.


 1. Odpowiedzialność


  1. The Point zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  2. The Point ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika w związku z działaniem Serwisu internetowego lub ze świadczoną na jego rzecz Usługą wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody.

  3. W szczególności, The Point nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, w szczególności jeżeli jest to skutek:

   1. wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności, za którą The Point, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie ponosi;

   2. przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługa jest świadczona;

   3. nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego lub Usługi;

   4. korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego lub Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

   5. wykorzystania Hasła Użytkownika przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w jego posiadanie za zgodą Użytkownika albo w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia Hasła przez Użytkownika przed osobami nieuprawnionymi.

  4. W żadnym przypadku odpowiedzialność The Point nie obejmuje utraconych korzyści.


 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi


  1. Z uwzględnieniem zasad wskazanych poniżej, każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia o ile umowa indywidualna Usługi dedykowanej nie stanowi inaczej.

  2. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie Usługi poprzez wysłanie do The Point stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej The Point, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni kalendarzowych.

  3. The Point wypowiada umowę o świadczenie Usługi poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni kalendarzowych.

  4. The Point ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi z danym Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika oraz w pozostałych przypadkach przewidzianych w Regulaminie.


 1. Postępowanie reklamacyjne


  1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, świadczeniem Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu internetowego należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@fotoallegro.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.

  2. EROS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.

  3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.


 1. Postanowienia końcowe


 1. Przetwarzanie danych osobowych przez The Point odbywa się na zasadach wyrażonych w Polityce Prywatności.

 2. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów lub regulaminów handlowych Użytkownika.

 3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez The Point, bez uprzedniej zgody Użytkownika. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikom na adres e-mail wskazany przy rejestracji. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą obowiązywać Użytkownika od dnia określonego przez The Point, przypadającego nie szybciej, niż 14 dni od dnia poinformowania The Point o tych zmianach. Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach Regulaminu. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Użytkownik nie usunie konta, będzie to równoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu i umowy o świadczenie Usług.

 4. Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody The Point.

 5. The Point może przenieść ogół praw i obowiązków na innych podmiot, według własnego wyboru, na co Użytkownik wyraża zgodę, a o czym zobowiązany jest poinformować Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. Użytkownikiem a The Point będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego Sądu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 8. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie od dnia 1 listopada 2020 roku.